Galeria zdjęć w ramach programu EFS


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole w Strzebiniu

w okresie od 1 grudnia 2010 do 31 sierpnia 2011
realizuje projekt pt.

„Równy start szansą przedszkolaka”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,,
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,Projekt „RÓWNY START SZANSĄ PRZEDSZKOLAKA” realizowany w roku szkolnym 2010 – 2011 to już drugi z kolei – praktycznie bliźniaczy projekt, który otrzymał dofinansowanie i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja projektu z roku 2009 – 2010. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2011 roku – czyli do końca roku szkolnego.

Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w dniu 2 marca 2010 roku i dotyczył wsparcia przedszkola i działającej grupy popołudniowej. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po ocenie merytorycznej otrzymał 91 punktów, jednakże w czerwcu nie otrzymał dofinansowania z braku środków finansowych dla tego działania
Jednakże w dniu 8 października 2010 nową decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek został rekomendowany do dofinansowania wraz z około 20 wnioskami innych przedszkoli z całego województwa.

Projekt „Równy start szansą przedszkolaka” przewiduje finansowanie grupy popołudniowej w przedszkolu, która działa na zasadach punktu przedszkolnego (inna forma wychowania przedszkolnego z rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2008)
W roku szkolnym 2010 – 2011 grupa ta została uruchomiona we wrześniu a od grudnia 2010 jest finansowana ze środków pozabudżetowych – unijnych.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat i stworzenie równych szans dostępu do edukacji przedszkolnej tym dzieciom, których rodzice zdecydowali o przystąpieniu do projektu.

Uczestnicy projektu „Równy start szansą przedszkolaka” to grupa 24 dzieci w wieku 3 – 5 lat ze Strzebinia, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu w grupach porannych. Dzieci uczęszczają do przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00 do 17.00. W ramach projektu codziennie otrzymują urozmaicony podwieczorek, w każdym tygodniu prowadzone są przez specjalistów zajęcia umuzykalniające z rytmiki, oraz z języka angielskiego w ramach projektu dzieci otrzymały już ciekawe zabawki, artykuły papiernicze, materiały i pomoce do zajęć, zakupiono nowe krzesełka, stoliki, szafki, dywan, oraz urządzenia na plac zabaw.
W grupie zajęcia prowadzi nauczycielka, która realizuje całą podstawę programową na bazie programu dostosowanego do wieku dzieci. Codziennie dzieci mają różnorodne zajęcia oraz nabywają wiedzę i umiejętności w wielu obszarach.
W rezultacie uruchomienia grupy dofinansowanej ze środków EFS zwiększył się odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną w naszej miejscowości, a tym samym nastąpi rozwój zdolności, umiejętności i uspołecznienia się dzieci, zwiększy się motywacja rodziców do korzystania z przedszkola i na pewno poprawi się wizerunek naszego przedszkola.

W ramach projektu „Równy start szansą przedszkolaka” zorganizowane są także jeden raz w miesiącu, spotkania dla rodziców ze specjalistami; psychologiem i pedagogiem na podstawie programu MEN - Szkoła dla rodziców i wychowawców. Dotychczas odbyły się trzy zajęcia – do czerwca 2011 planujemy zorganizować jeszcze siedem spotkań.


Strona Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl

Logowanie pracowników przedszkola